Jie, Xiaoping, Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University, China